PIMTIS

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33

สถานที่จัด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
วันที่อบรม 15/09/2021 - 18/09/2021
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 56 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลฉัตร์ บุศยารัศมี

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31

สถานที่จัด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
วันที่อบรม 15/09/2021 - 18/09/2021
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 500 คน
ผู้รับผิดชอบ นางไปรมา ไวทยาชีวะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ทดสอบ รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
วันที่อบรม 23/09/2021 - 26/09/2021
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ -

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

๐-๒๕๙๐-๑๙๒๗-๘ หรือ ๐๓๔-๙๖๑-๐๑๓-๔ 


อาคาร ๖ ชั้น ๙ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก