PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 28/11/2016 - 02/04/2017
ระยะเวลา 126 วัน
จำนวนที่รับ 40 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 01/02/2018 - 31/05/2018
ระยะเวลา 120 วัน
จำนวนที่รับ 32 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง พัฒนาบริการและเครือข่ายทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 19/10/2018 - 19/10/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 10

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 03/02/2018 - 01/04/2018
ระยะเวลา 58 วัน
จำนวนที่รับ 35 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวผกามาศ พีธรากร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการประจำปี

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 12/07/2018 - 12/07/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางกมลพรรณ วัฒนากร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 25/01/2018 - 26/01/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ตอบสนององค์กรสมรรถนะสูง สำหรับอาจารย์และบุคลากรสา รุ่นที่ 20 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 06/12/2017 - 07/12/2017
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ตอบสนององค์กรสมรรถนะสูง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 20 กลุ่มที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 07/12/2017 - 10/12/2017
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 09/11/2018 - 09/11/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

pckcn@pckpb.ac.th 

 

0-3242-7049, 0-3242-4126 ต่อ 113 


203 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองจ.เพชรบุรี 76000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก