PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 28/11/2016 - 02/04/2017
ระยะเวลา 126 วัน
จำนวนที่รับ 40 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 01/08/2019 - 30/11/2019
ระยะเวลา 122 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน
ผู้รับผิดชอบ นางวารุณี เกตุอินทร์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง พัฒนาบริการและเครือข่ายทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 19/10/2018 - 19/10/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 11

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 14/12/2018 - 31/03/2019
ระยะเวลา 108 วัน
จำนวนที่รับ 35 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวผกามาศ พีธรากร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมวิชาการประจำปี

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 12/07/2018 - 12/07/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางกมลพรรณ วัฒนากร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 22/04/2019 - 26/04/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ตอบสนององค์กรสมรรถนะสูง สำหรับอาจารย์และบุคลากรสา รุ่นที่ 20 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 06/12/2017 - 07/12/2017
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ตอบสนององค์กรสมรรถนะสูง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 20 กลุ่มที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 07/12/2017 - 10/12/2017
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 26/11/2018 - 30/03/2019
ระยะเวลา 125 วัน
จำนวนที่รับ 62 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 06/07/2020 - 14/08/2020
ระยะเวลา 40 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วันที่อบรม 25/11/2019 - 27/03/2020
ระยะเวลา 124 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นายสถาพร แถวจันทึก

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-3242-7049, 0-3242-4126 ต่อ 113 


203 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมืองจ.เพชรบุรี 76000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก