PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโร

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่อบรม 11/02/2019 - 15/02/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ ชมพู เนินหาด

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมโลก รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่อบรม 04/03/2019 - 04/03/2019
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมโลก รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่อบรม 25/03/2019 - 25/03/2019
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-3932-5781 ต่อ 1307 


36 ถ.เลียบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก