PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (รุ่นที่2) รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่อบรม 18/05/2020 - 19/06/2020
ระยะเวลา 33 วัน
จำนวนที่รับ 20 คน
ผู้รับผิดชอบ ดร.นิสากร วิบูลชัย

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วันที่อบรม 06/03/2020 - 31/07/2020
ระยะเวลา 148 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นายวีระชัย อิ่มน้ำขาว

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-4371-1104 ต่อ 100 


71/3 ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก