PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ระยะที่ 13

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 06/07/2018 - 06/07/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 06/08/2018 - 07/08/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางนวลละออง ทองโคตร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 11/07/2018 - 11/07/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 16/07/2018 - 18/07/2018
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร ระยะที่ 14

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 19/07/2018 - 20/07/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยม MOPH และการบริหารในระบบธรรมาภิบาล กิจกรรม OD

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 23/07/2018 - 24/07/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 5

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 25/07/2018 - 26/07/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก