PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 3

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 23/05/2018 - 30/05/2018
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 250 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จุรี แสนสุข

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 26/06/2018 - 26/06/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 36 คน
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาการ/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ กลุ่มบริหารฯ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 26/07/2018 - 23/11/2018
ระยะเวลา 121 วัน
จำนวนที่รับ 48 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
วันที่อบรม 06/08/2018 - 07/08/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางนวลละออง ทองโคตร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

nursekhonkaen@hotmail.com 

 

0-4342-3213 


354 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก