PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 27/11/2017 - 22/12/2017
ระยะเวลา 26 วัน
จำนวนที่รับ 500 คน
ผู้รับผิดชอบ งานบริการวิชาการ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 27/11/2017 - 22/12/2017
ระยะเวลา 26 วัน
จำนวนที่รับ 500 คน
ผู้รับผิดชอบ งานบริการวิชาการ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การอบรมภาษาอังกฤษ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 03/10/2017 - 12/12/2017
ระยะเวลา 71 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวยุพเรศ พญาพรหม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานและความ ผูกพันต่อองค์ก รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 04/12/2017 - 06/12/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวยุพเรศ พญาพรหม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานและความ ผูกพันต่อองค์ก รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
วันที่อบรม 11/12/2017 - 13/12/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 35 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวยุพเรศ พญาพรหม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

anisa@bcnc.ac.th 

 

053121121 


201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ 50180

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก