PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วันที่อบรม 01/02/2019 - 31/05/2019
ระยะเวลา 120 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสุวิมล มณีโชติ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

chomprang@bcnt.ac.th 

 

0-7521-1298 ต่อ 256 


91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก