PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเสาวภา เด็ดขาด

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 3

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 25/11/2017 - 30/11/2017
ระยะเวลา 6 วัน
จำนวนที่รับ 80 คน
ผู้รับผิดชอบ .

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 19/02/2018 - 28/02/2018
ระยะเวลา 10 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 21/01/2019 - 30/01/2019
ระยะเวลา 10 วัน
จำนวนที่รับ 80 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พรรณพิไล สุทธนะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
วันที่อบรม 02/09/2019 - 09/09/2019
ระยะเวลา 8 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ ดร.เชษฐา แก้วพรม

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

054069615 


319 ม.7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก