PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 24/02/2020 - 28/02/2020
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 75 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิริยา อินทนา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-3231-4052, 0-3231-4603 


84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก