PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 07/01/2019 - 11/01/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "รอบรู้เรื่องมะเร็ง:ทางเลือก ทางรอด และทางอยู่ร่วมกับมะเร็ง"

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 04/09/2018 - 05/09/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นายวรเดช ช้างแก้ว

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnr@bcnr.moph.go.th 

 

0-3231-4052, 0-3231-4603 


84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก