PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

enlish รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 28/12/2017 - 30/12/2017
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาดา เครือจันทร์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (10 วัน)

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 05/03/2018 - 16/03/2018
ระยะเวลา 12 วัน
จำนวนที่รับ 30 คน
ผู้รับผิดชอบ นางศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 05/01/2018 - 09/01/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 1

สถานที่จัด บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดราชบุรี
วันที่อบรม 21/05/2018 - 25/05/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 07/01/2019 - 11/01/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ประชุมวิชาการประจำปี 2561

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 27/08/2018 - 28/08/2018
ระยะเวลา 2 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnr@bcnr.moph.go.th 

 

0-3231-4052, 0-3231-4603 


84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก