PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนมีส่วนร่วม

สถานที่จัด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสุขสำราญ และโรงแรม TINIDEE HOTEL จังหวัดระนอง
วันที่อบรม 04/04/2019 - 06/04/2019
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางรจนารถ ชูใจ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnr@bcnr.moph.go.th 

 

0-3231-4052, 0-3231-4603 


84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก