PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 20/01/2020 - 25/01/2020
ระยะเวลา 6 วัน
จำนวนที่รับ 75 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิริยา อินทนา

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ฝึกอบรมความท้าทายสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 2020

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วันที่อบรม 27/01/2020 - 31/01/2020
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพ เหมือนชู

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnr@bcnr.moph.go.th 

 

0-3231-4052, 0-3231-4603 


84/21 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก