PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจรงค์ ดอกดวง

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วันที่อบรม 26/07/2017 - 26/07/2017
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ 200 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเบญจรงค์ ดอกดวง

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
วันที่อบรม 19/02/2018 - 30/03/2018
ระยะเวลา 40 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ อ.วารุณี นาดูน

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-4525-5462, 0-4524-5010, 04525-5709 


224 ถ.พลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก