PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 05/11/2018 - 29/12/2018
ระยะเวลา 55 วัน
จำนวนที่รับ 70 คน
ผู้รับผิดชอบ นางจันทิมา นวะมะวัฒน์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 22/09/2018 - 12/01/2019
ระยะเวลา 113 วัน
จำนวนที่รับ 44 คน
ผู้รับผิดชอบ นางละมัด เลิศล้ำ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 11/03/2019 - 15/03/2019
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิภา ประสิทธิโชค

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

contact@bcnsprnw.ac.th 

 

0-5621-3741, 0-5621-3741 กด 311 


45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 600000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก