PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบวิชาชีพ

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 25/07/2018 - 25/07/2018
ระยะเวลา 1 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริกานต์ แรงกสิกร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติคร รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 22/06/2018 - 24/07/2018
ระยะเวลา 33 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาพร ตูมน้อย

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 14/08/2018 - 30/11/2018
ระยะเวลา 109 วัน
จำนวนที่รับ 70 คน
ผู้รับผิดชอบ นางจันทิมา นวะมะวัฒน์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 15/06/2018 - 22/07/2018
ระยะเวลา 38 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนลินี เกิดประสงค์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

contact@bcnsprnw.ac.th 

 

0-5621-3741, 0-5621-3741 กด 311 


45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 600000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก