PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 22/07/2019 - 17/08/2019
ระยะเวลา 27 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปริทรรศน์ วันจันทร์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
วันที่อบรม 26/08/2019 - 13/12/2019
ระยะเวลา 110 วัน
จำนวนที่รับ 60 คน
ผู้รับผิดชอบ นางวัชรา สุขแท้

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

contact@bcnsprnw.ac.th 

 

0-5621-3741, 0-5621-3741 กด 311 


45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 600000

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก