PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วันที่อบรม 13/06/2019 - 27/09/2019
ระยะเวลา 107 วัน
จำนวนที่รับ 110 คน
ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วันที่อบรม 12/09/2019 - 27/12/2019
ระยะเวลา 107 วัน
จำนวนที่รับ 40 คน
ผู้รับผิดชอบ อ.ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

042-295406-7 


88 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก