PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14

สถานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วันที่อบรม 15/03/2018 - 13/07/2018
ระยะเวลา 121 วัน
จำนวนที่รับ 110 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

bcnu@bcnu.ac.th 

 

042-295406-7 


88 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก