PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 15

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 15/03/2018 - 30/04/2018
ระยะเวลา 47 วัน
จำนวนที่รับ 54 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมัชฌิมา ตุตะพะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 15/03/2018 - 30/04/2018
ระยะเวลา 47 วัน
จำนวนที่รับ 109 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภา ทองกิจ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 16

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 15/03/2018 - 30/04/2018
ระยะเวลา 47 วัน
จำนวนที่รับ 57 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมัชฌิมา ตุตะพะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 15/03/2018 - 30/04/2018
ระยะเวลา 47 วัน
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภา ทองกิจ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 18

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 06/05/2018 - 03/09/2018
ระยะเวลา 121 วัน
จำนวนที่รับ 145 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมัชฌิมา ตุตะพะ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
วันที่อบรม 30/04/2018 - 04/05/2018
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 40 คน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภา ทองกิจ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

training@scphpl.ac.th 

 

0-5531-3115, 0-5531-3114 


653 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก