PIMTIS

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 1

สถานที่จัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่อบรม 13/03/2017 - 17/03/2017
ระยะเวลา 5 วัน
จำนวนที่รับ 50 คน
ผู้รับผิดชอบ นางกิ่งแก้ว มาพงษ์

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

0-45210-271-4 


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก