PIMTIS

วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมการสร้างอาชีพด้วยเกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1

สถานที่จัด ศักดิ์สุภา รีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่อบรม 10/08/2021 - 13/08/2021
ระยะเวลา 4 วัน
จำนวนที่รับ 100 คน
ผู้รับผิดชอบ

PIMTIS
สมัครหลักสูตร

ติดต่อเรา

 

 

037-454-470-1 


เลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

ค้นหาหลักสูตรPowered by PIMTIS

Member

ยกเลิก