ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความเจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผดุงครรภ์ แต่ปัญหาทางสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งบางปัญหามีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ความเชื่อ ต่างเป็นสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยในหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดทั้งสิ้นจากรายงานผลการศึกษาวิจัยด้านบริการการผดุงครรภ์ ของหน่วยงานต่างๆ พบว่า ประเด็นปัญหาทางการพยาบาลที่ถูกร้องเรียนโดยผู้รับบริการต่อสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พบบ่อยเป็นปัญหาความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลล่าช้าและการคัดกรองผิดพลาดโดยการบริการสูติกรรม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเภทบริการที่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการสุขภาพของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 มากที่สุดถึงร้อยละ 38.20 (กฤษดา แสวงดี, กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2556) โดยในปีงบประมาณ 2547-2554 มีจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80.62 (สภาการพยาบาล, 2556) อีกทั้งคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาผดุงครรภ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกสูติกรรมทั้งหมดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ยังมีจำนวนน้อย ทำให้ความต้องการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผดุงครรภ์ยังคงสูงอยู่ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงการปฏิบัติการพยาบาลทางด้านผดุงครรภ์ว่าเป็นการปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการผดุงครรภ์ที่สามารถดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด  และระยะหลังคลอดได้อย่างครอบคลุม

             จากสภาพปัญหาดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น  จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ และได้จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7 และนอกเขตสุขภาพไปแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 48 คน รวม 136 คน หากแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานบริการ  ซึ่งในแต่ละพื้นที่ได้เกิดอุบัติการณ์ในเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดที่มีความเสี่ยงสูง และบางสถานบริการไม่มีสูติแพทย์โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน  จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากร  โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ และการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอดที่มีปัญหาสุขภาพและมีความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สนองตอบปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และระบบสุขภาพของประเทศตามนโยบายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยต่อไป

1.มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อน  ภาวะวิกฤตเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

2.มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Practice)

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาบริการด้านจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อน  ภาวะวิกฤตเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

1.พยาบาลวิชาชีพได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านการผดุงครรภ์มาแล้วอย่างน้อย  2  ปี

2. ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานให้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

48 คน
ระหว่างวันที่   16  กรกฎาคม  – 23  พฤศจิกายน  2561  

ภาคทฤษฎีจัดการเรียนการสอน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรม และวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ภาคปฏิบัติที่ แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด และหลังคลอด  โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  และโรงพยาบาลอุดรธานี

ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมการจัดอบรม ระหว่างวันที่  16 - 27 กรกฎาคม 2561

           

ระยะที่ 2 การจัดอบรมภาคทฤษฎี  ระหว่างวันที่  6 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561  

                  

ระยะที่ 3  การจัดอบรมภาคปฏิบัติ  ระหว่างวันที่  24 กันยายน  – 16  พฤศจิกายน 2561               

  

1. การประเมินผลระหว่างการอบรม

    

2. ประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรม

   

ได้รับใบประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดการอบรม

1.

ดร.วัชรี            อมรโรจน์วรวุฒิ

2.

นางดวงชีวัน     เบญจมาศ

3.

ดร.ศุภวดี         แถวเพีย

4.

ดร.ศิราณี         ศรีหาภาค

5.

นางรัชนี          พจนา

6.

ดร.สุธิดา          อินทรเพชร

7.

นางสุธิดา          สิงห์ศิริเจริญกุล

8.

นางสาวปวินตรา มานาดี

9.

นายกิตติภูมิ      ภิญโย

10. 

นางนวลละออง   ทองโคตร

สมัครผ่านระบบ PIMTIS 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสุธิดา  สิงห์ศิริเจริญกุล   
โทรศัพท์ 086-6434132หลักสูตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4
วันที่อบรม 26/07/2018 - 23/11/2018 (121 วัน)
ค่าอบรม 40,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด