ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population ageing) คือ การที่สัดส่วนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าระหว่างปี ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2025 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 694 ล้านคน โดยในปี ค.ศ. 2025 และปี ค.ศ. 2050 จะมีผู้สูงอายุ 1.2 พันล้านคน และ 2 พันล้านคนตามลำดับ ซึ่งร้อยละ 80 ของประชากรสูงอายุอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์และคณะ, 2552)   แนวโน้มปัญหาของประเทศซึ่งก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รักษาไม่หาย มีภาวะพึ่งพาต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว  จากการสำรวจผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 เพศหญิง ร้อยละ 54.9  เป็นวัยผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ร้อยละ 56.5  และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  อัตราส่วนพึ่งพิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7  ในปี 2537  เป็นร้อยละ 22.3  อัตราเกื้อหนุนลดลงจากร้อยละ 9.3 ในปี 2537 เหลือร้อยละ 4.5    และไม่มีผู้ดูแล/ดูแลตนเอง ร้อยละ 88.9  โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ในบรรดาคนพิการ  100 คน จะมีคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 15.3  โดยอยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ  9.7 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 17.5  ซึ่งมากกว่าในเขตเทศบาลถึง  2 เท่า แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตและการดูแลที่ไม่เพียงพอ ทำให้คนเหล่านี้ต้องตกอยู่ในภาวะความพิการและภาวะพึ่งพิง ( สำนักงานสถิติแห่งชาติ ,2557)   

           หน่วยงานหลายภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้จัดฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขด้านการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรอบรม 70 ชั่วโมง มาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2559  และนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่หน่วยงานสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น  ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ไปดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น การเข้าถึงบริการได้ดีขึ้น  รวมถึงการสร้างระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องเชื่อมประสานกับชุมชนจนเกิดระบบการดูแลที่ดี   นอกจากนี้ยังมีผลงานการดำเนินงาน และนวัตกรรมการดูแลที่เกิดขึ้นที่ควรค่าต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ  โดยได้ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (care manager ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุของประเทศไทย  ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 มีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 800 คน โดยเป็นความต้องการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่นอกเขตสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากการสำรวจความต้องการของผู้ผ่านการอบรมพบว่า มีความต้องการให้จัดอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้สูงอายุ 

            ดังนั้น   วิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น    จึงได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุขึ้นเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของเขตสุขภาพ และระบบสุขภาพปฐมภูมิด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของเขตสุขภาพ และระบบสุขภาพของ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยต่อไป

1.เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของเขตสุขภาพและระบบสุขภาพปฐมภูมิด้านการดูแลผู้สูงอายุ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของเขตสุขภาพ และระบบสุขภาพของประเทศ

1. พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลผู้สูงอายุจากสถานบริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       

2. นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือผู้สนใจ   

3. อาจารย์พยาบาลและคณะทำงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น      

200 คน
ระหว่างวันที่้ 6  -  7 สิงหาคม  2561
โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

จัดประชุมตามวันเวลาที่กำหนด ระยะเวลา วัน โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. การบรรยาย และเสวนาวิชาการ

  2. เสวนาวิชาการ

  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถาม
2. รวบรวมจำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุม จากทะเบียน
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรายงานผล ปัญหาและข้อเสนอแนบ
4. จัดทำเป็นรูปเล่ม และ นำเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมจัดส่งรูปเล่มให้งานที่เกี่ยวข้อง

5.บันทึกรายชื่อผู้เข้าอบรมในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาตนเองในการใช้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของพยาบาลที่เข้ารับการอบรม

6.บันทึกข้อมูลสรุปโครงการการลงในฐานข้อมูลบริการวิชาการของวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการตัดสินใจของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากร  และการประเมินคุณภาพการศึกษา

1. ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

              2. ดร.วัชรี            อมรโรจน์วรวุฒิ

              3. นพ.เอกชัย       เพียรศรีวัชรา

             4. นพ.สันติ          ลาภเบญจกุล         

              5. ผศ.ดร.พญ.สิรินาถ    ตงศิริ

              6. ดร.ศิราณี         ศรีหาภาค

              7. นายสมคิด         เสือรัมย์

              8. นายเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ

              9. นายประสาน      อิงคนันท์

             10. วิทยากรจากพื้นที่ต้นแบบ                        
สมัครผ่านระบบ PIMTIS

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นางนวลละออง  ทองโคตร
เบอร์โทรศัพท์ 084-4281974หลักสูตร ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่อบรม 06/08/2018 - 07/08/2018 (2 วัน)
ค่าอบรม 1,800 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด