ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความเจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผดุงครรภ์ แต่ปัญหาทางสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งบางปัญหามีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ความเชื่อ ต่างเป็นสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยในหญิงตั้งครรภ์ ผู้คลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดทั้งสิ้น
     จากรายงานผลการศึกษาวิจัยด้านบริการการผดุงครรภ์ ของหน่วยงานต่างๆ พบว่า ประเด็นปัญหาทางการพยาบาลที่ถูกร้องเรียนโดยผู้รับบริการต่อสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พบบ่อยเป็นปัญหาความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลล่าช้าและการคัดกรองผิดพลาด โดยการบริการ สูติกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประเภทบริการที่มีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้อต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการสุขภาพของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 มากที่สุดถึงร้อยละ 38.20 (กฤษดา แสวงดี, กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2556) โดยในปีงบประมาณ 2547-2554 มีจำนวนเงินที่ใช้จ่ายฝนการช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.62 (สภาการพยาบาล, 2556) อีกทั้งคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาผดุงครรภ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกสูติกรรมทั้งหมดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ยังมีจำนวนน้อยอีกด้วย ทำให้ความต้องการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผดุงครรภ์ยังคงสูงอยุ่ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงการปฏิบัติการพยาบาลทางด้านผดุงครรภ์ว่าเป็นการปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ที่สามารถดูแลมารดาและทารกที่ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ในระยะตั้งครรภ์ ระยะครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดได้อย่างครอบคลุม
     สภาการพยาบาล (2551) ได้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อตอบสนองต่อกระแสปฏิรูประบบสุขภาพสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งสาขาการผดุงครรภ์เป็น 1ใน จำนวน 13 สาขา ที่ถูกกำหนดไว้ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลให้มีความรู้ลึกซึ้ง เข้าใจกระบวนการเกิดโรคและความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น จึงร่วมมือกันจัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานทางด้านการผดุงครรภ์ให้มีศักยภาพ มีความมั่นใจในการดูแลผู้รับบริการ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งผู้ใช้บริการ ครอบครัว องค์กรและระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ทั่วไป
   1. บูรณาการองค์ความรู้ด้านนโยบายและระบบสุขภาพ และการผดุงครรภ์ได้อย่างเหมาะสม
   2. มีความรู้ความสามารถในการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอย่างครอบคลุมแบบองค์รวม
   3. มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
   4. มีความรู้และสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อการนำมาใช้ในระบบการดูแลมารดาและทารกทีมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์เฉพาะ
   1. สามารถปฏิบัติารดูแลโดยตรง (Direct care) การจัดการรายกรณี (Case management) ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนทางการผดุงครรภ์และปรับปรุงผลลัพธ์การดูแลได้อย่างมีคุณภาพ
   2. เป็นผู้นำทางการผดุงครรภ์ และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Multidisciplinary Collaboration) ในการจัดการดูแลแบบองค์รวมในมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและมีภาวะแทรกซ้อน
1. พยาบาลวิชาชีพได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านการผดุงครรภ์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
2. ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานให้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร
แผนกฝากครรภ์ ห้องคลอด และสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
1. รับสมัครตั้งแต่วันที่  5 - 30 พฤศจิกายน 2561
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ไปที่อาจารย์นวลละออง ทองโคตร งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
3. ประกาศรายงานชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมที่ Website : http://www.bcnkk.ac.th
4. แจ้งยืนยันสิทธิอบรม วันที่ 11 - 31 ธันวาคม 2561
5. ชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 11 - 31 ธันวาคม 2561
6. เอกสารประกอบการสมัคร
    6.1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
    6.2 สำเนาในอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    6.3 สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
    6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    6.5 สำเนาเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    6.6 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
อาจารย์นวลละออง  ทองโคตร  โทรศัพท์ 084-4281974
อาจารย์สุธิดา  สิงห์ศิริเจริญกุล  โทรศัพท์ 086-6434132


หลักสูตร ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5
วันที่อบรม 04/02/2019 - 24/05/2019 (110 วัน)
ค่าอบรม 200 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด