หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เป็นหลักสูตรหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนกพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการของข้าราชการในการเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีเครือข่ายการเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างกัน 

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนานักบริหาร 
โดยมอบหมาย  ให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก      
จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น

ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้

  • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งทางการบริหาร

รพสต.

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ                              - ผู้อำนวยการ สถานีอนามัย           เฉลิมพระเกียรติฯ และสถานีอนามัย       ที่ได้รับพระราชทานนาม

สสอ.

- สาธารณสุขอำเภอ

- ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี

รพช.

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

- รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

- หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี

รพศ./รพท.

หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายใน รพศ./รพท.

สสจ.

หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายใน สสจ.

วิทยาลัยในสังกัด สบช.

หัวหน้าภาคหรือหัวหน้าฝ่าย

กรม / กอง ใน สป.

หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่ายของกองและศูนย์เขตหรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในกรม,กองต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน/องค์กรด้านสาธารณสุขอื่นๆ

หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่าย


 

๒. อายุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ของปีที่สมัคร     (ยกเว้นกรณีพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุข)

.  เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการอบรม

๔.  สามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

๕.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย

๖.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของหน่วยงาน

๗.  เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมทุกขั้นตอนที่กำหนดในหลักสูตร

1500
แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       
ลำ วิทยาลัยในสังกัด สบช. ผ.บ.ก. จำนวน
ดับ ระยะเวลา (คน)
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 30 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562 50
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 3 - 30 มีนาคม 2562 60
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 16 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 50
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 2 - 28 มิถุนายน 2562 50
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 12 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 60
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2 - 28 มิถุนายน 2562 50
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 5 - 31 พฤษภาคม 2562 50
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 60
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 16 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 50
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 60
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 9 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 50
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 4 - 30 สิงหาคม 2562 60
13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 5 - 31 พฤษภาคม 2562 ๕๐
14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 23 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2562 ๕๕
15 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 2 - 28 มิถุนายน 2562 52
16 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 5 - 31 พฤษภาคม 2562 55
17 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  30 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562 70
  รวมจัดหลักสูตร ผ.บ.ก. 17 วิทยาลัย           932
       
หมายเหตุ   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จะดำเนินการจัดอบรม ณ จังหวัดสงขลา

          ๑. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  อาคาร  ๖ ชั้น  ๙

    ตึกสำนักงานปลัดฯ  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์      

    จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐

    โทร  ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๗ – ๘   โทรสาร  ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๐หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
วันที่อบรม 02/05/2019 - 30/08/2019 (121 วัน)
ค่าอบรม 30,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด