สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารและดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีพัฒนาการด้านการบริหารและเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับเพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker)  สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น


หลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
วันที่อบรม 03/03/2019 - 30/08/2020 (547 วัน)
ค่าอบรม 24,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด