ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population ageing) คือ การที่สัดส่วนประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ถึง ค.ศ. ๒๐๒๕ ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง ๖๙๔ ล้านคน โดยในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะมีผู้สูงอายุ ๑.๒ พันล้านคน และ ๒ พันล้านคนตามลำดับ ซึ่งร้อยละ ๘๐ ของประชากรสูงอายุอาศัยอยู่ในประเทศกำลัง   แนวโน้มปัญหาของประเทศซึ่งก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลต่อการให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อายุยิ่งสูงยิ่งเจ็บป่วย โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคไร้เชื้อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รักษาไม่หาย มีภาวะพึ่งพาต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว    จากการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยฯ ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น  พบผู้รับบริการเป็นผู้สูงอายุมารับบริการมากกว่าร้อยละ ๘๐  ซึ่งส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ ของประเทศซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวจะนำสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้  

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีพันธกิจในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการระบบสุขภาพในยุคใหม่   และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีพันธกิจในการให้บริการแก่ศิษย์เก่าให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   จากสภาพปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโครงสร้างประชากร “ผู้สูงอายุ”ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวข้างต้น และการมีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีประชาชน  

          ดังนั้น  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการด้านการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนขึ้น   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐ   รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ  พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ และผู้ปฏิบัติงาน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประเทศต่อไป

. วัตถุประสงค์ : เพื่อ

            ๑.เผยแพร่ความรู้ และวิทยาการก้าวหน้าด้านการดูแลผู้สูงอายุ

            ๒.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนระหว่างบุคลากรผู้ให้บริการและผู้สนใจทั่วไป

            ๓.สร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะชุมชนให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ 

            ๔.ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลสุขภาพ

. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น                                               

. พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์พยาบาล หรือผู้สนใจหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน                                

๓. อาจารย์พยาบาลและคณะทำงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

๓๐๐  คน
วันที่  ๗  -  ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒
โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

           วิทยากรจากภายนอก

.รศ.ดร.เสาวมาศ  คุณล้าน เถื่อนนาดี

.รศ.ดร.ขนิษฐา    นันทบุตร

.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

.นางลำเภา        อุปการกุล

.นางจิราภรณ์     สีดาพล

.นางสาววนิดา    พลเชียงสา

.นายกิตติโชติ   เตรียมเวชวุฒิไกร

.นางมธุรส    พฤกษา

                

            วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

.ดร.วัชรี        อมรโรจน์วรวุฒิ

.นางวิไลวรรณ   วัฒนานนท์

.ดร.ศุภวดี      แถวเพีย

.ดร.กุลนรี         หาญพัฒนชัยกูร

.ดร.ศิราณี      ศรีหาภาค

.ดร.กันนิษฐา     มาเห็ม

.ดร.สุธิดา       อินทรเพชร

.ดร.เอมอร       บุตรอุดม

.นายณรงค์     คำอ่อน

๑๐นางสาวทรงสุดา  หมื่นไธสง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
อ.ณรงค์   คำอ่อน
อ.นวลละออง  ทองโคตร
โทรศัพท์  043-423210


หลักสูตร โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : “ การดู
วันที่อบรม 07/02/2019 - 08/02/2019 (2 วัน)
ค่าอบรม 2,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด