ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งเป็นการกำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งในฐานะที่สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพื่อปลุกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนพัฒนาให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น อันประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๒ การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกราชการ และ ชุดกิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตามลำดับ
       ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วม สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรด้านสุขภาพ เห็นควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการและหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการใหม่เป็นไปอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

  •  
  1. เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นใหม่
  3. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่รู้ระเบียบแบบแผน มีค่านิยมสร้างสรรค์และพฤติกรรมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ในการทำงานอย่างบูรณาการ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน     และจากสถาบันที่สังกัดกระทรวงสาธาณสุข  
 
๒๐๐ คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 อ.ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-8 กุมภาพันธ์  2562  อ.ดร.ศริญญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล
รุ่นที่ 3 วันที่ 4-15 มีนาคม 2562  อ.พิเชษฐ์ แซ่โซว
รุ่นที่ 4 วันที่ 21-31 พฤษภาคม  2562  อ.ศุทธิณี วัฒนกูล

รุ่นที่ 2 หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

หากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
เป็นการจัดอบรมแบบอยู่ประจำและพักค้าง
ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ
ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกราชการ
ชุดกิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตามลำดับ
การประเมินผลประกอบด้วย
  1. การประเมินพฤติกรรม
  2. การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
  3. พฤติกรรมทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 
โดยใช้แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2
โทรสาร 0-5312-1125
 


หลักสูตร โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 3
วันที่อบรม 04/03/2019 - 15/03/2019 (12 วัน)
ค่าอบรม 12,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด