การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเช้าถึงบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและมีคุณภาพมาก แต่ปัญหาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมและสิ่งแวดล้อมทีประชาชนมีผู้ที่เจ็บป่วยเรือรังมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ชีวิตของผู้ป่วยและระบบการให้การดูแลสุขภาพ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ในการักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่วนหนึ่งต้องส่งเสริมให้ ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับสุขภาพของตนเองมากขึ้นโดยพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ครอบครัว และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระตับปฐมคูมิทีปฏิบัติงานใกล้ชิด กับชุมชน ให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานพยาบาลทีให้บริการสุขภาพในระตับ ปฐมภูมิได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องด้น) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิ สามารถให้การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การให้ภูมิคุ้มกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินรวมทังให้การรักษา โรคเบื้องต้นและการใช้ยาตามขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ ผู้รับบริการในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพจัดการกับภาวะสุขภาพที่สอดคล้องความต้องการของประชาชนและระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้

 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจถึงนโยบายด้าน สุขภาพ แนวคิด หลักการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ การบริการปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพ ประชาชนแบบองค์รวม สามารถให้การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผู้ป่วย การดูแลรักษาเบื้องต้นกรณี ฉุกเฉินรวมทั่งให้การรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาตามขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสุขภาพ การปีองกันโรค การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การให้ภูมิคุ้มกันโรค รวมทั่งการฟื้นฟู สุขภาพให้คับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกข้อมูลทางสุขภาพ และการส่งต่อได้เหมาะสมและสามารถให้ความรู้และการปรึกษาด้านสุขภาพได้

 

1. พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น

3. สอบผ่านการคัดเลือก

4. ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรม

 

จำนวน 60 คน

วันที่ 26 สิงหาคม – 13 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ (หลังศูนย์อนามัยที่ 3)

 

โครงสร้าง/องค์ประกอบของหลักสูตร(ต่อ)

1. โครงสร้างหลักสูตร

1.1 จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 18 หน่วยกิต

- ภาคทฤษฎี 12 หน่วยกิต

- ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

1.2 จำนวนรายวิชาในหลักสูตร

1.2.1. วิชานโยบายและการจัดการด้านสุขภาพ

1.2.2 วิชาการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ

1.2.3 วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ

1.2.4 วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น

1.2.5 วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุและหัตถการ

1.2.6 วิชาการแกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

2. ระยะเวลาการอบรม

ใช้ระยะเวลาในการอบรม 16 สัปดาห์ โดย

2.1 ภาคทฤษฎี ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ใช้ระยะเวลาจำนวน 6 สัปดาห์ โดยเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

2.2 ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใช้ระยะเวลาจำนวน 9 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง) โดยฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลและสถานบริการปฐมภูมิที่เป็นแหล่งฝึก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และนอกเวลาราชการ 18.00 - 20.00 น.

2.3 group conference ประเมินหลักสูตร และรับประกาศนียบัตร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ระยะเวลาจำนวน 1 สัปดาห์ โดยเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

กำหนดการ

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

5. รายงานตัวทางโทรศัพท์

ระหว่างวันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562

 

การรับสมัคร

- ลงสมัครออนไลน์ได้ทาง http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/992800

- Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง www.bcnsprnw.ac.th

- ส่งใบตอบรับและหลักฐานการโอนเงินการฝึกอบรมได้ทาง

Fax. 0 5625 6551

- ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท

- โอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

เข้าบัญชี “หลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป” ธนาคารกรุงไทย

สาขานครสวรรค์ เลขที่บัญชี 605-0-90379-4

 

** ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน **

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์จันทิมา นวะมะวัฒน์ โทร 09 3130 9879

อาจารย์สุวพิชญ์ ชัชวาลธีราพงศ์ โทร 08 1707 7917

อาจารย์นลินี เกิดประสงค์ โทร 08 8753 8396

นางสาวจิราภรณ์ คงสิงห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5625 5563, 0 5625 6550
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

45 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

หมายเลขโทรศัพท์ 056213741, 056213541

หมายเลขโทรสาร 056 214 028

 หลักสูตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9
วันที่อบรม 26/08/2019 - 13/12/2019 (110 วัน)
ค่าอบรม 45,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด