กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้ได้ระบบบริการที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชน ครอบครัวและชุมชน ได้อย่างครอบคลุม มีคุณภาพ เป็นระบบบริการที่พึงประสงค์ เหมาะสมกับคนไทยทั่วประเทศ ผู้ให้บริการเน้นบริการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ มีบริการที่หลากหลาย ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย การดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม คือการให้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นสถานบริการระดับแรกที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนดูแลสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีลักษณะการดูแลแบบผสมผสาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้นความเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง ทั้งยังทำหน้าที่ส่งต่อประสานเชื่อมการบริการอื่นๆ ทั้งด้านการแพทย์ และด้านสังคม การตอบสนองความต้องการเหล่านี้จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้บริการอย่างองค์รวม ครอบคลุม ต่อเนื่อง ผสมผสานบริการสุขภาพ พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถในบทบาทเหล่านี้ ดังนั้น การขยายบทบาทหน้าที่ของพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลเฉพาะทาง โดยเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ด้านการรักษาพยาบาล จึงมีความจำเป็น ตามมาตรฐานของศูนย์สุขภาพชุมชน กำหนดให้มีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ต่อประชากร 5,111 คน แพทย์ประจำเครือข่าย 1 คน ต่อประชากร 11,111 คน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาแพทย์มาให้บริการได้ ต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติฯเพิ่มเติม ปัญหาของพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ คือขาดความเป็นมืออาชีพด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ขาดประสบการณ์ในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดังนั้นบุคลากรดังกล่าว ควรได้รับการพัฒนาก่อนปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติงานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
         ปี 2554 สภาการพยาบาล ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยกำหนดให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ครอบคลุมการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามที่ปรากฏในมาตรฐาน 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2541 และจากการประชุมการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 ได้กำหนดให้การรักษาโรคเบื้องต้นเป็นสาขาหนึ่งของพยาบาลเวชปฏิบัติ การจัดการศึกษาฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการในระดับปฐมภูมิ
            ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร กำลังคนด้านสุขภาพ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14 ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการของวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนของหน่วยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วยให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินรวมทั้งให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้
 

เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วยให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินรวมทั้งให้การรักษาโรคเบื้องต้นให้ภูมิคุ้มกันโรคตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้

เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
จำนวน 110  คน
ระยะเวลาการศึกษาอบรม ใช้เวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 13 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น
1) อบรมภาคทฤษฎี เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม–20 พฤษภาคม 2561 เรียนเฉพาะวันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์  ยกเว้นสัปดาห์ที่ 7 เรียนวันจันทร์-วันพุธ  และสัปดาห์ที่ 8 เรียนวันอังคาร-วันพฤหัส
2) อบรมภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม –13  กรกฎาคม 2561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ภาคทฤษฎี  ที่ รพร.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร/ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ภาคปฏิบัติ  ที่ รพศ./รพท. และรพช. ในสังกัดเขตสุขภาพที่ 8
 
ดำเนินการตามตารางจัดอบรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย  การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสอนสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
องค์ประกอบของหลักสูตร   
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ซึ่งมี 6 รายวิชาดังนี้
ภาคทฤษฎี  จำนวน 10  หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาแกน จำนวน 2 หน่วยกิตและวิชาเฉพาะสาขา จำนวน 8 หน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล                  2   หน่วยกิต     2 (2-0-0)
2. วิชาการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ                        1   หน่วยกิต     1 (1-0-0)
3. วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ                              1   หน่วยกิต     1 (1-0-0)
4. วิชาการรักษาโรคเบื้องต้น                                   4   หน่วยกิต     4 (4-0-0)
5. วิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุและหัตถการ    2   หน่วยกิต     2 (2-0-0)
ภาคปฏิบัติ จำนวน  6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น                              6  หน่วยกิต      6 (0-0-24)
                                                                           หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

 
เกณฑ์การประเมิน
11.1 ผู้เข้ารับการอบรม  ต้องมีเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90  จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมินผล
11.2 ผู้เข้ารับการอบรม ต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 ในระบบ 4.00
ค่าลงทะเบียนการสมัคร คนละ 30,000 บาท
 

ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  88 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41330
เบอร์โทร 042-295406-7
เบอร์โทรสาร 042-295407
ผู้ประสาน คุณมาริสา 084-4285162หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15
วันที่อบรม 13/06/2019 - 27/09/2019 (107 วัน)
ค่าอบรม 0 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด