ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 59 บัญญัติว่าผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 55 และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดีตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการ        การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน ในส่วนของการอบรมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้น อันประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญา    ของการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม  ชุดกิจกรรมที่ 2 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และชุดกิจกรรมที่ 3 ความรู้และทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21 ตามลำดับ

เขตสุขภาพที่ 5 เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินการสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการใหม่เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ       และมาตรฐาน  จึงมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

3.1 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี

3.2 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

3.3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

3.4 เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

-
-
7-14 กันยายน 2562

พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท 79/2 หมู่ 4 กม.9 ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

-
-
-
-
-
-
-


หลักสูตร ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1
วันที่อบรม 07/09/2019 - 14/09/2019 (8 วัน)
ค่าอบรม 0 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด