ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาอันดับแรกของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเป็นภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามกับชีวิตของผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีจากทีมสุขภาพที่มีความรู้มีทักษะในการประเมินปัญหาวินิจฉัยโรค และการรักษาที่ถูกต้องการละเลยหรือได้รับการแก้ไขล่าช้านำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนความพิการ และอาจรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้

           การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและคุกคามกับชีวิต จะมีความต้องการการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทีมสุขภาพที่จะให้การรักษา พยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและการรักษาที่ซับซ้อนเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตและส่งเสริมฟื้นฟูสภาพโดยมีการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบสหวิชาชีพที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราตายภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งคงไว้ซึ่งความสามารถที่จะดูแลตนเองต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับสู่ชุมชน และจากแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าครอบคลุมการบริการรักษาด้านฉุกเฉินและวิกฤต พยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่

    ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร กำลังคนด้านสุขภาพ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสกลนคร และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 3 ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการของวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนของหน่วยบริการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต และสามารถการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในระยะวิกฤตได้ต่อไป

ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาอันดับแรกของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเป็นภาวะเจ็บป่วยที่คุกคามกับชีวิตของผู้ป่วยซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีจากทีมสุขภาพที่มีความรู้มีทักษะในการประเมินปัญหาวินิจฉัยโรค และการรักษาที่ถูกต้องการละเลยหรือได้รับการแก้ไขล่าช้านำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนความพิการ และอาจรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้

           การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินและคุกคามกับชีวิต จะมีความต้องการการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทีมสุขภาพที่จะให้การรักษา พยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและการรักษาที่ซับซ้อนเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตและส่งเสริมฟื้นฟูสภาพโดยมีการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวมเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางและทำงานแบบสหวิชาชีพที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราตายภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งคงไว้ซึ่งความสามารถที่จะดูแลตนเองต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อกลับสู่ชุมชน และจากแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าครอบคลุมการบริการรักษาด้านฉุกเฉินและวิกฤต พยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะให้แก่พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่

    ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร กำลังคนด้านสุขภาพ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสกลนคร และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 3 ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการของวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนของหน่วยบริการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต และสามารถการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในระยะวิกฤตได้ต่อไป

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)
  2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
  4. เพื่อพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา บูรณาการในพันธกิจด้านอื่นๆของวิทยาลัยได้
  5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน  40  คน
จำนวน  40  คน
ระยะเวลาการศึกษาอบรม ใช้เวลา 16 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น
1) อบรมภาคทฤษฎี เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์  เรียนเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์
2) อบรมภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ภาคทฤษฎี    ห้องประชุมหมี่ขิด  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
                    ห้องประชุมจิตตะยโสธร  โรงพยาบาลอุดรธานี
ภาคปฏิบัติ     หอผู้ป่วยวิกฤต ณ รพศ./รพท. ในสังกัดเขตตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๘

 
การศึกษาอบรม ใช้เวลา 16 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น
1) อบรมภาคทฤษฎี เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์  เรียนเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์
2) อบรมภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โครงสร้างหลักสูตร  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    16  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้
วิชาภาคทฤษฎี   10 หน่วยกิต
วิชาภาคปฏิบัติ  6  หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาแกน 1 รายวิชา  2 หน่วยกิต
1.1 CCN 501 วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล     2 (2-0-4) (30 ชั่วโมง)  

2. วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก 1 รายวิชา   2 หน่วยกิต
2.1 CCN 502 วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก 2 (1-2-4) (45ชั่วโมง)

3. วิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา 4 รายวิชา  12 หน่วยกิต
3.1 CCN 503การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต                         3(3-0-6) (45 ชั่วโมง)
3.2 CCN 504การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตเฉพาะโรค          3 (3-0-6) (45 ชั่วโมง)
3.3 CCN 505การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต1         2 (0-8-2) (120ชั่วโมง)
3.4 CCN 506การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต2         4(0-16-4)(240ชั่วโมง)

 


หลักสูตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4
วันที่อบรม 12/09/2019 - 27/12/2019 (107 วัน)
ค่าอบรม 40,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด