หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ มีทิศทางชัดเจนในการพัฒนามุ่งสู่การเป็นระบบบริการสุขภาพพอเพียงที่เน้นการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างจำเป็นและคุ้มค่า (Cost–effectiveness) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การลดภาวะเสี่ยง การป้องกันโรค  การตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น   การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบการส่งต่อข้ามพื้นที่ที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศ   เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการ เน้นการจัดบริการรายกรณีในการดูแลรักษาเฉพาะโรค (Case management of special disease and services) ครอบคลุมโรคที่มีการเข้าถึงบริการต่ำ โรคที่ต้องได้รับบริการเร่งด่วน และโรคที่มีความจําเป็นต้องได้รับบริการการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้พยาบาลเวชปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิพัฒนาศักยภาพการบริการสุขภาพ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในปัจจุบัน  พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพ       มีบทบาทในการดูแลสุขภาพที่เน้นความครอบคลุมของการจัดบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม สามารถประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม  เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก   การตรวจวินิจฉัยแยกโรค   ให้การรักษา
โรคเบื้องต้นในกลุ่มโรคที่พบบ่อย ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ประเมินปัญหาที่ซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และวางแผนการบูรณาการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตลอดจนสามารถตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคคลากรในทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการ รวมทั้งการใช้กลวิธีที่หลากหลายในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ในการดูแลสุขภาพ  ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการเห็นคุณค่าของการให้บริการปฐมภูมิ จึงจําเป็นต้องมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ  เคารพในสิทธิของผู้รับบริการอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  และมีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จำนวน ๒๓ รุ่น อบรมให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ ๗ และจังหวัดใกล้เคียง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้สำเร็จการอบรมมีสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้นอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และตอบสนองต่อแผนการจัดระบบริการสุขภาพ (service plan) ของเขตสุขภาพที่ ๗ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  จึงได้เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๕ ขึ้น ตามโครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงจากสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

เพื่อให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น ในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

1.เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ไม่หมดอายุ
2.ปฏิบัติงานด้าน การพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี
๕๐ คน
ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
พื้นที่ดำเนินการ 
1. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2. แหล่งฝึกปฏิบัติ
2.1 โรงพยาบาลชุมชน
-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
-โรงพยาบาลโพนทอง
-โรงพยาบาลวาปีปทุม
-โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
-โรงพยาบาลเชียงยืน
-โรงพยาบาลบรบือ
2.2 โรงพยาบาลจังหวัด
-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
-โรงพยาบาลมหาสารคาม
-โรงพยาบาลขอนแก่น
 
วิชาเรียน 

๑. วิชาแกน 
๑.๑ ระบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
   
๒. วิชาบังคับของสาขา 
๒.๑ การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินใจทางคลินิก  

๒.๓ วิชาความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา 
๒.๓.๑ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
๒.๓.๒ การรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน   
๒.๓.๓ การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน      
๒.๓.๔ ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน   
๒.๓.๕ ปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน     
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่น้อย 
กว่าร้อยละ ๙๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ระดับขั้นเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และ
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าระดับ ๒.๕๐ ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
๓. การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละวิชา กระทําเป็นระดับขั้น (Grade) ๗ ระดับ ซึ่งมี 
 ความหมายและค่าระดับขั้น (Grade Point) ดังนี้ 
 ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A    ดียอดเยี่ยม    ๔ 
B+  ดีมาก        ๓.๕ 
B    ดี ๓ 
C+ พอใช้ ๒.๕ 
C   อ่อน ๒ 
D   อ่อนมาก ๑.๕ 
F    ตก ๐ 
๔. เกณฑ์การให้ค่าระดับขั้นจากคะแนนดิบ 
๘๕ คะแนนขึ้นไป ระดับขั้น A 
๘๐-๘๕ คะแนน ระดับขั้น B+ 
๗๐-๗๙ คะแนน ระดับขั้น B 
๖๐-๖๙ คะแนน ระดับขั้น C+ 
๕๕-๕๙ คะแนน ระดับขั้น C 
๕๐-๕๔ คะแนน ระดับขั้น D 
ตํ่ากว่า ๕๐ คะแนน ระดับขั้น F 
สมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 31 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม 14 กุมภาพันธ์ 2563

*** ค่าลงทะเบียน 35,000 บาท / คน
    *รับจำนวนจำกัด 50 คน*
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ติดต่อสอบถาม  โทร  043-711411 - 130 


หลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 กลุ่มที่ 1
วันที่อบรม 02/04/2020 - 31/07/2020 (121 วัน)
ค่าอบรม 35,000 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด