ระบบบริการปฐมภูมิ เป็นกลไกและยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยทำให้ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดี ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยาบาลเวชปฏิบัติเป็นกำลังหลักของระบบบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน เป็นองค์รวมและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ในชุมชน โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้เริ่มเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒๙ รุ่นๆ ละประมาณ ๖๐ คน โดยหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑ – ๙ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สนใจจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรุ่นที่ ๑๐ - ๒๙ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับเขตบริการสุขภาพที่ ๗ เพื่อให้การพัฒนาวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) พบว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สำเร็จการอบรม มีความต้องการที่จะฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการของพยาบาลเวชปฏิบัติ เป็นระยะเวลา ๕ วัน นอกจากนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินจากผู้เข้าประชุมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาการ ทบทวนองค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะในการรักษาโรคเบื้องต้น ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 

๑ เพื่อฟื้นฟูวิชาการด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติ

๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพและวิชาชีพ

๓ เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

1 พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข อาจารย์จากสถาบันการศึกษาและผู้สนใจจำนวน ๒๐๐ คน

200 คน
ระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562
โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
-
-
-
มี
จาก กระทรวงสาธารณสุข
-
1. นางสาวสุภาพร  ประนัดทา
2. นางขนิษฐา ธนสมบัติ
3. นางภาวิณี เลิศอริยะพงษ์กุล


หลักสูตร ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติ ทันยุคในการบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1
วันที่อบรม 16/12/2019 - 20/12/2019 (5 วัน)
ค่าอบรม 3,500 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด