จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) 66.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมด โดยที่มากกว่าครึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป และอีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” แม้ว่าในภาพรวมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 94.8 ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ ปัจจัยความเปราะบางที่สำคัญของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง อ้วน ข้อเข่าเสื่อมและพบผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 6 ซึ่งผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีผู้ดูแล พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วย ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และการใช้กัญชาซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์มาใช้ในการรักษาผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วย เช่น กัญชาป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ได้ กัญชาช่วยลดการเจ็บปวดจากโรคไขข้ออักเสบ กัญชาช่วยป้องกัน/รักษาอาการซึมเศร้า ซึ่งอาการซึมเศร้าเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีความรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย เป็นต้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีพันธกิจในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการระบบสุขภาพในยุคใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีพันธกิจในการให้บริการแก่ศิษย์เก่าให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จากสภาพปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนตามที่กล่าวข้างต้น และการมีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพในอนาคต
ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยบรมราชชนนี ขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการด้านการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการใช้กัญชาโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ รวมถึงบทบาทของพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการบำบัดรักษาโรค รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ผลงานนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ และผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประเทศต่อไป
1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าด้านการดูแลผู้สูงอายุ นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทของพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการบำบัดรักษาโรค
2. เตรียมความพร้อมของพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เข้าสู่บทบาทการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการบำบัดรักษาโรค
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนระหว่างบุคลากรผู้ให้บริการาและผู้สนใจทั่วไป
4. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะชุมชนให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลสุขภาพ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข,  อาจารย์พยาบาล, ผู้สนใจหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
1. ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  จำนวน 200 คน
2. พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข อาจารย์พยาบาล ผู้สนใจหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 30 คน
3. อาจารย์พยาบาลและคณะทำงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 20 คน
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วิทยากรจากภายนอก
1. ดร.กฤษดา แสวงดี
2. นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
4. ดร.สุจิตรา ฤทธิ์มนตรี
5. นางจิราภรณ์ สีดาพล
6. เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา
7. นางลำเภา อุปการกุล
8. วิทยากรจากพื้นที่

วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
1. ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ
2. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
3. ดร.ศุภวดี แถวเพีย
4. ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
5. ดร.ศิราณี ศรีหาภาค
6. ดร.ทรงสุดา หมื่นไธสง
7. นายณรงค์ คำอ่อน
8. นางนวลละออง ทองโคตร
9. ดร.กันนิษฐา มาเห็ม
10. ดร.สุธิดา อินทรเพชร
 
สมัครในระบบ PIMTIS และส่งใบสมัครไปที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือโทรสาร 0 4342 3212

ิอ.ณรงค์ คำอ่อน   โทรศัพท์มือถือ 08 5014 8899หลักสูตร โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563
วันที่อบรม 06/02/2020 - 07/02/2020 (2 วัน)
ค่าอบรม 0 บาท
สถานที่อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
มือถือ
อีเมลล์
วันที่บรรจุราชการ
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
สำนักงาน/กรม
กลุ่ม/กอง
สถานที่ปฎิบัติงาน
เลขสมาชิกสภาวิชาชีพ
ตำบล,อำเภอ,จังหวัด