ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 ฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 1 03/08/2020 07/08/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
2 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2020 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 2 01/06/2020 18/09/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
4 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 03/08/2020 04/12/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
5 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (รุ่นที่2) รุ่นที่ 2 18/05/2020 19/06/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
6 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) รุ่นที่ 2 07/05/2020 28/08/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
7 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 กลุ่มที่ 1 06/03/2020 31/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 03/08/2020 04/09/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
9 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 20/12/2019 19/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
10 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Update Nursing Care 2020 29/07/2020 31/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
11 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง 15/06/2020 17/06/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
12 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 06/07/2020 14/08/2020 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
13 ฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 03/08/2020 07/08/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช