ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2020 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 2 02/04/2020 31/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 03/08/2020 04/12/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
4 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (รุ่นที่2) รุ่นที่ 2 03/02/2020 05/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
5 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 03/02/2020 29/05/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
6 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) รุ่นที่ 2 02/03/2020 30/06/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
7 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 กลุ่มที่ 1 06/03/2020 31/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 01/06/2020 03/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
9 โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 20/12/2019 19/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
10 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (รุ่นที่2) รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 03/02/2020 05/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Update Nursing Care 2020 04/03/2020 06/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
12 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี63 รุ่นที่ 4 23/03/2020 29/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
13 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี63 รุ่นที่ 5 21/05/2020 27/05/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
14 โครงการอบรมเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง แนวทางการรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภมิ 23/03/2020 27/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
15 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ 2 24/03/2020 30/03/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
16 โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 24/02/2020 28/02/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี