ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1 11/02/2019 15/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
3 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
4 โครงการฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21/01/2019 25/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
5 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
6 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
7 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 18/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
8 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม 25/03/2019 27/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
9 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว 14/02/2019 14/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
10 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 22/07/2019 11/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
11 โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/02/2019 28/02/2019 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
12 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 8 17/02/2019 23/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 21/01/2019 30/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
14 หลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
15 โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 01/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
16 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 11/03/2019 15/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
17 ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 04/02/2019 24/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
18 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 02/05/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
19 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
20 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 2 28/01/2019 08/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
21 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโร 11/02/2019 15/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
22 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน : “ การดู 07/02/2019 08/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
23 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 17/03/2019 23/03/2019 โรงเเรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
24 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 3 09/03/2019 15/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
25 การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Emergency Management 01/04/2019 03/04/2019 ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
26 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 14/01/2019 31/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
27 โครงการประชุมวิชาการทิศทางและแนวโน้มการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 1 05/02/2019 05/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
28 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 1 25/02/2019 21/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
29 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
30 หลักสูตรการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน) 11/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
31 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 17/06/2019 05/07/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
32 ฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 21/01/2019 25/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี