ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 1 23/04/2018 25/06/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
2 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 กลุ่มที่ 1 09/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
3 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 05/02/2018 31/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
4 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 31/05/2018 06/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
5 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 05/02/2018 31/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
6 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
7 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 26/03/2018 13/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
8 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 1 05/03/2018 06/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
9 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/06/2018 18/10/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
10 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11 26/02/2018 15/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
11 การพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 06/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
12 การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 23/07/2018 03/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
13 พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(รพศ./รพท.) รุ่นที่ 12 04/03/2018 14/09/2018 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
14 ทดสอบ 23/05/2018 26/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
15 ประชุมวิชาการ เรื่อง “Smart Nurses Work Smart : ความท้าทายทางการพยาบาล ” 22/06/2018 22/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
16 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17 11/06/2018 28/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
17 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 10/06/2018 16/06/2018 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
18 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 12/02/2018 01/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
19 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
20 ทดสอบรับสมัครหลักสูตร รุ่นที่ 1 12/02/2018 01/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
21 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 2 21/05/2018 25/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
22 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 3 02/06/2018 06/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
23 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 4 23/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
24 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14 15/03/2018 13/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
25 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 กลุ่มที่ 1 03/08/2018 21/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
26 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
27 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
28 ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 1 26/05/2018 02/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
29 โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 18 06/05/2018 03/09/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
30 โครงการประชุมวิชาการเรื่องการสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 1 14/08/2018 15/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
31 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 21/05/2018 29/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
32 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 3 23/05/2018 30/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
33 อบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 16/05/2018 24/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
34 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 28/05/2018 29/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
35 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 10/06/2018 16/06/2018 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
36 การพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยที่ได้รับพระบรมราชทานนาม รุ่นที่ 2 17/05/2018 18/06/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
37 โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 04/08/2018 08/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
38 โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 1 08/06/2018 12/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
39 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 26/06/2018 26/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
40 ทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล) ระยะที่ 2 21/05/2018 25/05/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
41 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสอบสบช. และ TOEFL สำหรับอาจารย์ภายในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 01/08/2018 03/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
42 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 1 21/05/2018 25/05/2018 บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดราชบุรี
43 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2 07/01/2019 11/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
44 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 27/08/2018 28/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
45 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 23/05/2018 26/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
46 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติคร รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 11/05/2018 12/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
47 การประชุมวิชาการ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 04/06/2018 04/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
48 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติคร รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 22/06/2018 24/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
49 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของเขตสุขภาพที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 23/05/2018 26/05/2018 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี
50 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4 26/07/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
51 ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 06/08/2018 07/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร (Care management รุ่นที่ 3 21/05/2018 24/05/2018
53 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ รุ่นที่ 2 24/05/2018 30/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช