ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 ทดสอบ รุ่นที่ 1 23/09/2021 26/09/2021 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข