ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
2 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/06/2018 18/10/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
3 การพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 06/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
4 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
5 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 กลุ่มที่ 1 03/08/2018 21/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
7 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
8 การประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 27/11/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
9 ทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล) รุ่นที่ 1 23/04/2018 30/09/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
10 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2 07/01/2019 11/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
11 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4 26/07/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
12 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 14/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
13 โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง พัฒนาบริการและเครือข่ายทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 19/10/2018 19/10/2018 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/10/2018 26/10/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 27/10/2018 27/10/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี