ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 13/06/2019 27/09/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
3 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 02/05/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
4 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
5 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 1 22/04/2019 16/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
7 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 24/07/2019 31/07/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
8 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 22/07/2019 17/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
9 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 26/08/2019 13/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
10 ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 07/09/2019 14/09/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
11 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 26/07/2019 01/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
12 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4 12/09/2019 27/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
13 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ 2 26/07/2019 01/08/2019 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
14 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 6 กลุ่มที่ 6 15/09/2019 21/09/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี