ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 08/07/2019 12/07/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
2 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 13/06/2019 27/09/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
3 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
4 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
5 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
6 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว 14/02/2019 14/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
7 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 05/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
8 หลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
9 โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 01/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
10 ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 04/02/2019 24/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
11 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 02/05/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
12 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
13 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 1 22/04/2019 16/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
14 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
15 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 3 17/06/2019 28/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
16 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
17 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง ปัญหาสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 17/06/2019 21/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
18 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 5 20/05/2019 26/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
19 โครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด : Journey for caring patients with car 03/06/2019 05/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
20 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 14/05/2019 16/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
21 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 22/07/2019 17/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
22 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 26/08/2019 13/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
23 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 23/05/2019 30/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
24 การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง“การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น สำหรับพยาบาลเวชป รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 24/06/2019 28/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
25 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 03/06/2019 05/07/2019 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
26 การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 2 25/05/2019 30/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช