ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
2 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
3 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
4 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
5 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
6 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 18/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
7 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม 25/03/2019 27/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
8 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว 14/02/2019 14/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
9 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 05/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
10 หลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
11 โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 01/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
12 ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 04/02/2019 24/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
13 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 02/05/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
14 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
15 การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Emergency Management 01/04/2019 03/04/2019 ห้องมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
16 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 14/01/2019 31/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
17 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 1 22/04/2019 16/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
18 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
19 หลักสูตรการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน) 11/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
20 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 17/06/2019 05/07/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
21 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
22 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง ปัญหาสุขภาพระดับปฐมภูมิในยุคไทยแลนด์ 4.0 17/06/2019 21/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
23 อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3 27/02/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
24 โครงการอบรม เรื่อง “เส้นทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด : Journey for caring patients with car 03/06/2019 05/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
25 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธ 22/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
26 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2 14/05/2019 16/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
27 โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมโลก รุ่นที่ 2 25/03/2019 25/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
28 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 24/04/2019 30/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี
29 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 22/07/2019 17/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
30 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 26/08/2019 13/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์