ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 03/08/2020 04/12/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี