ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15 13/06/2019 27/09/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
3 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/11/2019 27/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
4 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 05/08/2019 29/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
5 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 26/08/2019 13/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4 12/09/2019 27/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
7 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี63 รุ่นที่ 1 16/10/2019 22/10/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
8 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี63 รุ่นที่ 2 03/11/2019 09/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
9 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 5 เดือน รุ่นที่ 1 26/09/2019 26/10/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
10 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 กลุ่มที่ 1 02/04/2020 31/07/2020 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11 ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติ ทันยุคในการบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 16/12/2019 20/12/2019 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
12 ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 1 16/11/2019 23/11/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช