ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) 26/02/2018 02/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
2 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 1 04/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
3 ทดสอบ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 19/03/2018 06/04/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
4 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 1 04/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
5 ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 27/01/2018 26/02/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
6 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 05/02/2018 31/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
7 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 3 05/02/2018 31/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
8 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 35 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 23/12/2017 16/03/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
9 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกร รุ่นที่ 1 27/02/2018 02/03/2018
10 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกร รุ่นที่ 2 06/03/2018 09/03/2018 ณ ห้องประชุม ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 26/02/2018 02/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
12 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 34 18/12/2017 16/03/2018 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
13 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
14 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11 26/03/2018 13/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
15 การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 02/04/2018 04/04/2018 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
16 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 1 05/03/2018 06/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
17 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/06/2018 18/10/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
18 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11 26/02/2018 15/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
19 การพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 06/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
20 การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 23/07/2018 03/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
21 พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(รพศ./รพท.) รุ่นที่ 12 04/03/2018 14/09/2018 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
22 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17 11/06/2018 28/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
23 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 19/02/2018 30/03/2018 สถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อสารสนเทศสุขภาพ รุ่นที่ 1 28/03/2018 30/03/2018 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
25 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการสอนการพยาบาลในคลินิก 05/03/2018 09/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
26 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 12/02/2018 01/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
27 โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 23/04/2018 27/04/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
28 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
29 ทดสอบรับสมัครหลักสูตร รุ่นที่ 1 12/02/2018 01/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
30 การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลพยาบาลเวชปฏิบัติ 26/02/2018 02/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
31 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 08/03/2018 09/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
32 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเด็ก อบรมวันที่ 2-4 พค.61 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท รุ่นที่ 1 02/05/2018 04/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
33 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 1 23/04/2018 27/04/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
34 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 2 21/05/2018 25/05/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
35 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 3 02/06/2018 06/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
36 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 4 23/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
37 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14 15/03/2018 13/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
38 พัฒนาคนพัฒนาองค์กรตามรอยเท้าพ่อ 09/04/2018 11/04/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
39 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 11/03/2018 17/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
40 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในจัดการโรคเรื 05/03/2018 09/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
41 ปฐมนิเทศการเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 1 26/02/2018 05/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
42 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการวิจัยจากงานประจำ R2R และผลิตเผยแพร่ผลง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 08/03/2018 09/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
43 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 กลุ่มที่ 1 03/08/2018 21/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
44 หลักสูตรเตรียมนักบริหารการพยาบาล (รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 26/03/2018 30/03/2018 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
45 การอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน 19/03/2018 23/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
46 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
47 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
48 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 19/02/2018 30/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
49 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 19/02/2018 28/02/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
50 พัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล 23/04/2018 27/04/2018 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
51 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 13/03/2018 16/03/2018 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ