ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2020 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด (4 เดือน) รุ่นที่ 2 01/06/2020 18/09/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 03/08/2020 04/12/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
4 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (4 เดือน) รุ่นที่ 2 07/05/2020 28/08/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
5 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 03/08/2020 04/09/2020 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี