ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1 11/02/2019 15/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
3 การพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 06/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
4 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
5 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 กลุ่มที่ 1 03/08/2018 21/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6 การประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 27/11/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
7 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2 07/01/2019 11/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
8 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4 26/07/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
9 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 05/11/2018 29/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 22/09/2018 12/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 3 23/11/2018 23/11/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 4 24/11/2018 24/11/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี
13 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูม รุ่นที่ 1 26/11/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
14 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
15 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ 1 12/11/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
16 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6 16/12/2018 22/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
17 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 13/01/2019 19/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
18 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 21/11/2018 28/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
19 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 04/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
20 หลักสูตรเตรียมนักบริหารการพยาบาล (รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 26/11/2018 30/11/2018 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
21 การอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 11/12/2018 17/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
22 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 18/03/2019 22/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
23 การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม 25/03/2019 27/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
24 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว 14/02/2019 14/06/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
25 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 22/07/2019 11/08/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
26 โครงการประชุมวิชาการสหวิชาชีพสาธารณสุขและการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/02/2019 28/02/2019 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
27 โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 8 17/02/2019 23/02/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
28 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 18/11/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
29 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 21/01/2019 30/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
30 หลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง 27/05/2019 31/05/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
31 โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 01/02/2019 31/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
32 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค 11/03/2019 15/03/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
33 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 21/12/2018 27/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
34 ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 04/02/2019 24/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
35 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 02/05/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
36 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 03/03/2019 30/08/2019 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
37 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 2 06/01/2019 12/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี