ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 กลุ่มที่ 1 09/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 11 14/05/2018 10/05/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
3 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/06/2018 18/10/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
4 การพยาบาลเฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 06/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
5 การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางสองภาษา รุ่นที่ 16 23/07/2018 03/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
6 พัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(รพศ./รพท.) รุ่นที่ 12 04/03/2018 14/09/2018 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
7 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 17 11/06/2018 28/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
8 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 06/05/2018 05/04/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
9 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน (cancer care in community) 2561 กลุ่มที่ 4 23/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
10 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 24 กลุ่มที่ 1 03/08/2018 21/12/2018 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
11 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 28 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
12 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 32 02/06/2018 30/09/2018 วิทยาลัยเครือข่าย และ สถานที่กำหนด
13 โครงการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 18 06/05/2018 03/09/2018 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
14 โครงการประชุมวิชาการเรื่องการสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสูติกรรมยุค Thailand 4.0 รุ่นที่ 1 14/08/2018 15/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
15 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงทางการพยาบาล กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบวิชาชีพ 25/07/2018 25/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
16 โครงการพัฒนาทันตาภิบาลเพื่อการบริการคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 04/08/2018 08/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
17 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสอบสบช. และ TOEFL สำหรับอาจารย์ภายในวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/08/2018 03/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
18 โครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย รุ่นที่ 2 07/01/2019 11/01/2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
19 ประชุมวิชาการประจำปี 2561 27/08/2018 28/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
20 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติคร รุ่นที่ 2 22/06/2018 24/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
21 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4 26/07/2018 23/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
22 ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 06/08/2018 07/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
23 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมอาเ 24/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
24 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 14/08/2018 30/11/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
25 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 15/06/2018 22/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
26 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยม MOPH และการบริหารในระบบธรรมาภิบาล กิจกรรม OD 23/07/2018 24/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 5 25/07/2018 26/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
28 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้พลัง “บ ว ร” เนื่องในวันเฉลิมพ 24/07/2018 24/07/2018 วัดพุทธปัญญา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
29 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 “ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 22/08/2018 24/08/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี