ลำดับ รหัสหน่วยงาน ชื่อหนวยงาน เปิดหลักสูตร
1 991110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 1
2 994000 วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1
3 930000 สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย 3
4 940000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
5 970000 หน่วยพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย 0
6 920000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร 4
7 980000 สถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1
8 950000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ 0
9 960000 กลุ่มสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0
10 991500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 3
11 990400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 3
12 992800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 3
13 990700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 5
14 991800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 1
15 993600 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี 0
16 992600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 3
17 993700 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 1
18 993800 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1
19 910000 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 5
20 991600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 1
21 993500 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 1
22 991000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1
23 993300 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง 1
24 992400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 2
25 992500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 0
26 992100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 4
27 990100 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 0
28 990600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช 2
29 991700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 2
30 991400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 1
31 993400 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 1
32 991200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 7
33 993000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 3
34 990770 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 2
35 990300 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2
36 992900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 1
37 990500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 2
38 993100 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 3
39 992700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 3
40 992300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 1
41 992000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 1
42 990200 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2
43 990900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 1
44 993200 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 2
45 991300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 2
46 992200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 2
47 990800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 1
48 91H000 สมาคมนักบริหารสาธารณสุข 0
49 413000 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0
50 999999 สำนักบริหารกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 2
51 9IN000 หน่วยงาน/มูลนิธิ 0
52 600000 กรมสุขภาพจิต 0
53 500000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0
54 91AC00 ศูนย์วิชาการ / วิทยาลัย 0
55 400000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0
56 800000 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0
57 200000 กรมควบคุมโรค 0
58 700000 กรมอนามัย 0
59 300000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
60 100000 กรมการแพทย์ 0
61 900000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0