ลำดับ รหัสหน่วยงาน ชื่อหนวยงาน เปิดหลักสูตร
1 991110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 0
2 994000 วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1
3 930000 สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย 1
4 940000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
5 970000 หน่วยพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย 0
6 920000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร 1
7 980000 สถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1
8 950000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ 0
9 960000 กลุ่มสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0
10 991500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 4
11 990400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 1
12 992800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 3
13 990700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 1
14 991800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 2
15 993600 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี 0
16 992600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 4
17 993700 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 1
18 993800 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1
19 910000 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 3
20 991600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 1
21 993500 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 3
22 991000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 1
23 993300 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง 1
24 992400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 1
25 992500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 2
26 992100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 2
27 990100 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 9
28 990600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช 0
29 991700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 2
30 991400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 1
31 993400 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 1
32 991200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 6
33 993000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 4
34 990770 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 1
35 990300 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1
36 992900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 1
37 990500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 4
38 993100 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 3
39 992700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 3
40 992300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 1
41 992000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 1
42 990200 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 1
43 990900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 0
44 993200 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 0
45 991300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 2
46 992200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 0
47 990800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 0
48 91H000 สมาคมนักบริหารสาธารณสุข 0
49 413000 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0
50 999999 สำนักบริหารกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 2
51 9IN000 หน่วยงาน/มูลนิธิ 0
52 600000 กรมสุขภาพจิต 0
53 500000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0
54 91AC00 ศูนย์วิชาการ / วิทยาลัย 0
55 400000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0
56 800000 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0
57 200000 กรมควบคุมโรค 0
58 700000 กรมอนามัย 0
59 300000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
60 100000 กรมการแพทย์ 0
61 900000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0