ลำดับ รหัสหน่วยงาน ชื่อหนวยงาน เปิดหลักสูตร
1 991110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 0
2 994000 วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1
3 930000 สถาบันพระบรมราชชนก แก้วกัลยาสิกขาลัย 1
4 940000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
5 970000 หน่วยพระบรมราชชนก กลุ่มวิจัย 0
6 920000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร 0
7 980000 สถาบันสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1
8 950000 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มอำนวยการ 0
9 960000 กลุ่มสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0
10 991500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 5
11 990400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 0
12 992800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0
13 990700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 2
14 991800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 2
15 993600 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี 0
16 992600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 4
17 993700 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี 1
18 993800 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1
19 910000 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 3
20 991600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 0
21 993500 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 3
22 991000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0
23 993300 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง 0
24 992400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 1
25 992500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี 0
26 992100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 0
27 990100 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 11
28 990600 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช 0
29 991700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 1
30 991400 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 1
31 993400 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 1
32 991200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 6
33 993000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 6
34 990770 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 0
35 990300 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2
36 992900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2
37 990500 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 1
38 993100 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 3
39 992700 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 3
40 992300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ 1
41 992000 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 0
42 990200 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 3
43 990900 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 0
44 993200 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี 0
45 991300 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 1
46 992200 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 0
47 990800 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 0
48 91H000 สมาคมนักบริหารสาธารณสุข 0
49 413000 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0
50 999999 สำนักบริหารกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 2
51 9IN000 สคบศ.ซีหนานต้าซุ่ย 0
52 600000 กรมสุขภาพจิต 0
53 500000 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 0
54 91AC00 ศูนย์วิชาการ / วิทยาลัย 0
55 400000 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0
56 800000 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0
57 200000 กรมควบคุมโรค 0
58 700000 กรมอนามัย 0
59 300000 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0
60 100000 กรมการแพทย์ 0
61 900000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0